Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną miasta Łodzi, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Majątek szkoły według danych bilansowych na dzień 31.12.2015 r.

AKTYWA TRWAŁE (NETTO), w tym:

WARTOŚĆ

I Wartości niematerialne i prawne

0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe (podst. środki trwałe)

-

III Należności długoterminowe

0,00

IV Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

AKTYWA OBROTOWE, w tym:

 39 105,53

I Zapasy

0,00

II Należności krótkoterminowe

 4 124,00

III Krótkoterminowe aktywa finansowe

 

IV Rozliczenia międzyokresowe

220,89

V Środki pieniężne

0

VI Środki pieniężne na rachunkach bankowych

34 760,64

SUMA AKTYWÓW: 39 105,53

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

10-09-2018 - Edycja treści.

19-09-2016 - Edycja treści.

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 468