Guziki

Informacje nieudostępnione

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Publiczne Gimnazjum nr 29 w Łodzi zastrzega prawo do pobierania opłaty w związku z udostępnieniem informacji zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku, gdy wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

Publiczne Gimnazjum 29 im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Jurczyńskiego 1/3

92-306 Łódź

lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gim29.elodz.edu.pl

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

10-09-2018 - Edycja treści.

17-09-2016 - Edycja treści.

15-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 450