Guziki

Tryb działania

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją za zewnątrz. W rozdziale „Organy szkoły i ich kompetencje” Statutu Gimnazjum 29 im. ks. Jana Twardowskiego określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Regulamin Rady Pedagogicznej do wglądu na wniosek.

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Regulamin Rady Rodziców do wglądu na wniosek.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-09-2016 - Edycja treści.

15-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 405